نام كتاب : دو مكتب در اسلام اثر نهضت حسينى (ع ) در احياى سنت پيامبر (جلد سوم )
نام مؤ لف : سيد مرتضى عسگرى

فهرست مطالب
سخن مترجم
نخستين گفتار : قيام امام حسين (ع ) عليه انحرافاتى كه بر اثر اجتهاد و عمل به راءى در سنت پيغمبر (ص ) پديد آمده بود.
بخش اول : اوضاع مسلمانان پيش از قيام حسينى
بخش سوم : ماءموريت مسلم بن عقيل به كوفه
بخش چهارم : ورود خاندان پيغمبر (ص ) به سرزمين كربلا
بخش پنجم : روز عاشورا
بخش هفتم : رويدادهاى پس از شهادت امام (ع )
بخش هشتم : قيام مردم مكه و مدينه
دومين گفتار : نتيجه شهادت حضرت سيدالشهداء (ع )
بخش اول : كوشش ائمه (ع ) در نشر سنت پيغمبر (ص )
بخش دوم : اشتباهاتى در پاره اى از كتابهاى حديث
بخش سوم : ارزيابى كتابهاى حديث در مكتب خلفاء