نام كتاب : حيوة القلوب (تاريخ پيامبران عليهم السلام و بعضى از قصه هاى قرآن )
نام مؤ لف : علامه مجلسى

فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
كتاب اول : در بيان تاريخ ، احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقربان ساحت قرب حضرت ذوالجلال ، از انبياء عظام و اوصياى كرام و بعضى از بندگان شايسته خداىتعالى و احوال بعضى از پادشاهان كه از زمان حضرت آدم تا قريب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبياء بوده اند و در آن چند باب است
باب اول : در بيان امور و احوالى چند كه در ميان جميع پيغمبران و اوصياى ايشان مشترك است و در آن چند فصل است
باب دوم : در بيان فضائل و تواريخ و قصص آدم و حوا عليهما السلام و اولاد كرام ايشان است و مشتمل بر چند فصل است
باب سوم : در بيان قصص حضرت ادريس عليه السلام است
باب چهارم : در بيان قصص حضرت نوح على نبينا و آله و عليه السلام ومشتمل بر دو فصل است
باب پنجم : در بيان قصص حضرت هود عليه السلام و قوم آن حضرت و قصه شديد وشداد و ارم ذات العماد و در آن دو فصل است
باب ششم : در بيان قصه هاى حضرت صالح عليه السلام و ناقه آن حضرت ، و قوم اوست
باب هفتم : در بيان قصه هاى حضرت ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام و اولاد امجاد آن حضرت است و در آن چند فصل است
باب هشتم : در بيان قصص حضرت لوط عليه السلام و قوم آن حضرت است
باب نهم : در قصص ذوالقرنين عليه السلام است
باب دهم : در بيان قصه هاى حضرت يعقوب و حضرت يوسف عليهما السلام
باب يازدهم : در بيان غرائب قصص ايوب عليه السلام
باب دوازدهم : در قصه هاى حضرت شعيب عليه السلام
باب سيزدهم : در بيان قصص حضرت موسى و حضرت هارون عليهما السلام است و در آن چند فصل است