نام كتاب : جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 3
ترجمه و تحشيه : دكتر محمود مهدوى دامغانى

فهرست مطالب
(58) : خطبه آن حضرت عليه السلام هنگامى كه آهنگ جنگ خوارج كرد
(59) : (از سخنان آن حضرت عليه السلام هنگامى كه خوارج كشته شدند)
(60) : از سخنان على عليه السلام درباره خوارج
(65) : از سخنان آن حضرت عليه السلام در روزهاى جنگ صفين
(66) : از سخنان على عليه السلام درباره انصار
(67) : از سخنان آن حضرت عليه السلام درباره محمد بن ابوبكر
(68) : از سخنان آن حضرت در نكوهش ياران خود
(69) : سخنان آن حضرت در شب ضربت خوردن
(72) : از سخنان آن حضرت عليه السلام خطاب به مروان بن حكم در بصره
(73) : از سخنان آن حضرت عليه السلام هنگامى كه آهنگ بيعت با عثمان كردند
(76) : از سخنان آن حضرت عليه السلام درباره بنى اميه
(79) : از سخنان آن حضرت عليه السلام پس از جنگجمل در نكوهش زنان
(83) : از سخنان آن حضرت عليه السلام درباره عمروعاص
(91) : از سخنان آن حضرت در پاسخ به تقاضاى مردم براى بيعت ، پس ازقتل عثمان
(92) : از سخنان آن حضرت عليه السلام
(93) : از سخنان آن حضرت عليه السلام
(96) : از سخنان آن حضرت عليه السلام
(99) : از سخنان آن حضرت عليه السلام
(100) : از سخنان آن حضرت عليه السلام
(104) : از سخنان آن حضرت عليه السلام