نام كتاب : جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه جلد 6
نويسنده : ابن ابى الحديد
ترجمه و تحشيه : دكتر محمود مهدوى دامغانى

فهرست مطالب
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدلله الواحد العدل
(1) از نامه هاى آن حضرت به مردم كوفه هنگام حركت از مدينه به بصره .
(7) همچنين از نامه آن حضرت به معاويه
(9) نامه آن حضرت عليه السلام به معاويه
(10) نامه آن حضرت به معاويه
(11) از وصيت آن حضرت به لشكرى كه آن را به سوى دشمن گسيل فرمود
(12) از وصيت آن حضرت به معقل بن قيس رياحى هنگامى كه او را با سه هزار تن به عنوان مقدمه به شام گسيل فرمود.
(13) از نامه اى از آن حضرت به دو امير از اميران سپاهش
(14) از سفارش از آن حضرت به لشكر خويش پيش از ديدار دشمن
(17) از نامه اى از آن حضرت در پاسخ نامه معاويه به او
(18) از نامه آن حضرت به عبدالله بن عباس كه كار گزارش بر بصره بوده است
(24) از وصيت آن حضرت كه با اموال او چه كنند و آن را پس از بازگشت ازصفين مرقوم فرموده است
(25) از عهدنامه اى از آن حضرت كه براى كسانى كه به كار گزارى جمع آورىصدقات مى گماردمى نوشت .
(27) از عهد نامه آن حضرت به محمد بن ابى بكر است هنگامى كه او را به حكومت مصر گماشت
(28) از نامه اى از آن حضرت در پاسخ معاويه ، و اين نامه از نيكوترين نامه هاست