عيد غدير در اسلام
تدوين و ترجمه : جواد محدثى

سخن ناشر
پيشگفتار مترجم
عنايت خدا و رسول به ((غدير))
عدم اختصاص به شيعه
سابقه عيد غدير
متن تبريك
عيد غدير و عترت پيامبر (ص )
پاسخى به يك دروغ
تاج امانت