منتهي الامال باب نهم : در تاريخ حضرت باب الحوايج الي الله تعالي جناب امام موسي كاظم عليه السلام

فصل اول : در ولادت واسم ولقب وكنيت امام كاظم عليه السلام
فصل دوم : در مكارم اخلاق ومختصرى از عبادت وسخاوت ومناقب ومفاخر حضرت امام موسىعليه السلام
فصل سوم : در ذكر چند معجزه باهره از دلايل ومعجزات حضرت كاظم عليه السلام است
فصل چهارم : در ذكر پاره اى از كلمات شريفه ومواعظ بليغه حضرت موسى بن جعفرعليه السلام است
فصل پنجم : در بيان شهادت حضرت موسى بن جعفر عليه السلام وذكر بعضى از ستمها كه بر آن امام مظلوم واقع شده
فصل ششم :ذكر اولاد واعقاب امام موسى عليه السلام وذكر ابراهيم بن موسى
فصل هفتم : در ذكر چند نفر از اعاظم اصحاب امام موسى كاظم عليه السلام است