بررسى پيشوايان
اثر : استاد عادل اديب
ترجمه: دكتر اسد الله مبشرى

  مقدمه
  وظيفه پيشوايان در تاريخ اسلامى
  روش اسلامى كه لازمه كارهاى اجتماعى است
  در مسير هماهنگى جنبش دگرگونساز پيشوايان(ع)
  روش ما در بحث و توضيح روش‏هاى عملى پيشوايان(ع)

فصل اول

  مراحل دعوت اسلامى در حيات پيامبر اكرم(ص)
  مرحله نخستين
  مرحله دوم
  انتقال به طائف
  هجرت و انتقال به پايگاه مركزى
  موضع رسول اكرم در مورد آينده دعوت
  راه نخست
  راه دوم
  راه سوم

فصل دوم

  پيشوايان(ع) و روش آنان در جامعه
  مرحله نخستين
  امام على بن ابيطالب
  منطق سقيفه
  روش عمر در عطايا
 شورى
  امام على و موضع او نسبت به شورش بر عليه عثمان
  امام و موضع او در زمامدارى
  امام در مقام فرمانروائى
  عرصه حقوقى
  عرصه مالى
  عرصه ادارى
  موضع نخستين
  موضع دوم
  موضع سوم
  موضع امام و معاويه در كشمكش
  معاويه كيست؟
  آيا خوددارى امام(ع)در مصالحه از روى عناد بوده است؟
 سطح سياسى
 سطح فقهى

امام دوم

 حسن بن على(ع)
  امام(ع)در صدد لغو قرار داد صلح
  دفاع از امام حسن(ع)

امام سوم

 حسين بن على(ع)
  امام حسين(ع)برمى‏خيزد
  قيام در چه هنگام مشروع است؟
  قسم نخست
  قسم دوم
  الف: در سطح نظرى
  ب: در سطح امت
  موضع حسين(ع) در برابر توطئه‏هاى جاهلى معاويه
  موضع حسين(ع)پس از مرگ معاويه
  حسين(ع)و فرار مردم از همراهى با او
  نتايج و آثار انقلاب

امام چهارم

  على بن حسين(ع)
  امام سجاد احساس گناه را در دل مردم بر مى‏افروخت
  نقش امام(ع)در ميان امت
  تصورات خطا درباره امام(ع)
  مرحله دوم

امام پنجم

  محمد باقر(ع)
  نظر امت نسبت به امام باقر(ع)
  امام(ع)نقطه گذارى را در حروف ابداع فرمود
  دشواريهايى كه در راه برنامه امام(ع)روى داد

امام ششم

  جعفر بن محمد صادق(ع)
  اختيار و برنامه ريزى
  عناصر رستگارى جنبش
  امام صادق در برنامه اصلاحى
  روش ويرانگرى
  روش بنيادى
  امام و رد پيشنهادهاى نظامى

امام هفتم

  موسى بن جعفر(ع)
  فعاليت امام و زمينه‏هاى آن
  فعاليت‏سرى
  فعاليت آشكار
  سخن چينى درباره امام(ع)
  مرحله سوم

امام هشتم

  على بن موسى الرضا(ع)
  امام رضا(ع)و قيامهاى علويان
  محبوبيت امام(ع)و همدلى توده مردم با وى
  امام(ع)فعاليت علنى را رهبرى مى‏فرمود
  امام(ع)و مطالبه زمامدارى
  انگيزه‏هاى مامون روياروى امام(ع)
  چرا امام(ع)خلافت را نپذيرفت؟

امام نهم

  محمد جواد(ع)
  امام(ع)و خردسالى او

امام دهم

  على هادى(ع)
  امام(ع)زير نظر و مراقبت
  افتراها و خبر چينى‏ها با شكست روبرو گرديد
  نقش امام(ع)و موضع وى در حوادث
  موضع عباسيان در برنامه ريزى امام(ع)
  قيامهاى علويان و دعوت براى رضا از آل محمد(ص)

امام يازدهم

 حسن عسكرى(ع)
  روش امام در روياروئى با حوادث
  موضع نخستين
  موضع دوم
  موضع سوم
  موضع چهارم: موضع امام(ع) در آماده كردن مساله غيبت
  امام(ع)راه غيبت فرزندش مهدى(ع)را هموار ميسازد

امام دوازدهم

  مهدى(ع)
  در چگونگى ولادت امام مهدى(ع)
  مسئوليت امام عسكرى(ع)در برابر فرزندش
  جعفر بن على دولت را آگاه ميسازد
  غيبت صغرى
  تعقيب امام(ع)از طرف ماموران
  امام(ع)و سازمان هرم گونه او
  درباره نواب چهار گانه
  هدفهاى نيابت