نام كتاب : قضاوتهاى اميرالمومنين على عليه السلام
مولف : آيه الله علامه حاج شيخ محمد تقى تسترى

فهرست مطالب
مقدمه دفتر
مقدمه مترجم
در مدح مولا (ع )
مقدمه مولف
فصل اول : قضايائى كه با استفاده از اسلوبى ابتكارى حقيقت واقعه را كشف نموده به طورىكه منكر بناچار اعتراف نموده است .
فصل دوم : قضايايى كه نيرنگ حيله گران را آشكار نموده است .
فصل سوم : قضايايى كه با به كار بردن نقشه هايى ابتكارى و دقيق از نگاشتن اقارير و تفرقه بين گواهان ، صحنه مرموز و حيله شيطانى مجرمين را كشف نموده ، ودستگاههاى قضائى جهان متمدن ، بويژه اروپائيها اين روش بى سابقه را ازحضرتش اخذ كرده اند.
فصل چهارم : قضايايى كه مدعى را در حدود شرعى از اقرار منع و به انكار ترغيب نموده است !
فصل پنجم : قضاوتهاى آن حضرت عليه السلام در مواردى كه واقع كاملا مشتبه بوده است .
فصل ششم : قضايايى كه ظاهر قضيه با واقع مختلف بوده است
فصل هفتم : قضايايى كه داراى احكام متعدد بوده و در ظاهر يك حكم توهم شده است
فصل هشتم : قضايايى كه به صورت ظاهر داخل در موضوعى بوده و واقعا خارج بوده است .
فصل نهم : قضايايى كه احكام متعدد داشته و كوته فكران بيش از يك حكم نفهميده اند.
فصل دهم : احكام قضاياى مشتبه
فصل يازدهم : پاسخ پرسش هاى دشوار
فصل دوازدهم : پاسخ پرسشهاى لغزى
فصل سيزدهم : پاسخ مسائل دشوار
فصل چهاردهم : ابتكار در علوم ادبى
فصل پانزدهم : نكات جغرافيائى
فصل شانزدهم : پاسخ پرسشهاى رياضى
فصل هفدهم : هيئت و نجوم
فصل هيجدهم : طب و بهداشت
فصل نوزدهم : كيميا و صنعت
فصل بيستم : خط و خياطى
فصل بيست و يكم : استنباط حكم از آثار طبيعت
فصل بيست و دوم : مخلوقات عجيبه
فصل بيست و سوم : قرعه
فصل بيست و چهارم : اصطلاحات شرعى
فصل بيست و پنجم : جنگ و حماسه
فصل بيست و ششم : دفع شبهه
فصل بيست و هفتم : بيان حكمت
فصل بيست و هشتم : مواردى كه اقامه گواه ممكن نبوده
فصل بيست و نهم : سوگند خاص
فصل سى ام : راه علاج
فصل سى و يكم : وجه استنباط
فصل سى و دوم : پاسخهاى عاميانه
فصل سى و سوم : قواعد فقهى
فصل سى و چهارم : جنايات حيوانات
فصل سى و پنجم : حريم ها
فصل سى و ششم : قراردادها
فصل سى و هفتم : تاديبات
فصل سى و هشتم : استناد به كتاب و سنت
فصل سى و نهم : استناد به كتب آسمانى
فصل چهلم : حكم بر خلاف ديگران
فصل چهل و يكم : مدعى بين دو محذور
فصل چهل و دوم : اقرار
فصل چهل و سوم : حكم از روى لوازم خفى
فصل چهل و چهارم : رازهاى پنهان
فصل چهل و پنجم : مثل
فصل چهل و ششم : فلسفه حكم
فصل چهل و هفتم : تدارك
فصل چهل و هشتم : نكته ها
فصل چهل و نهم : سياست
فصل پنجاهم : بيان منشا اشتباه
فصل پنجاه و يكم : حد غلات و خوارج
فصل پنجاه و دوم : توضيح
فصل پنجاه و سوم : معجزات و كرامات
فصل پنجاه و چهارم : قضايايى كه مدعى عليه را ذيحق نموده