نام كتاب : دو مكتب در اسلام
ديدگاههاي مكتب خلافت و مكتب اهل البيت درباره صحابه و امامت - جلد اول
نام نويسنده : سيد مرتضى عسكرى

فهرست مطالب
بحثهاى مقدماتى
بخش اول : سخنان دو مذهب درباره مصادر تشريعى اسلام
گفتار نخست : سخنان دو مذهب درباره صحبت و صحابى
گفتار دوم : سخنان دو مذهب درباره امامت
كتمان فضايل امام (ع ) و نشر دشنام و لعن به او
اجراى ده گونه كتمان و تحريف در سنت و حديث
نصوص باقيمانده درباره زمامدارى اهل بيت
گردهمايى تاريخى براى نصب على (ع ) به مقام ولايتهدى و پاسدارى از اسلام وزمامدارى بر مسلمانان
فصل چهارم : فشرده بحث امامت از ديدگاه دو مذهب
رويدادهاى تاريخى صدر اسلام براى به دست گرفتن زمام حكومت و خلافت
فراخوانى براى تجديد حيات اسلامى و اتحاد مسلمانان