نام كتاب : تاريخ پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
مؤ لف : علامه مجلسى

فهرست مطالب
بسم الله الرحمن الرحيم
باب اول : در بيان نسب شريف و خلقت با كرامت آن جناب واحوال والدين و اجداد عالى شان آن حضرت است و در آن چندفصل است
باب دوم :در بيان بشاراتى است كه از انبياء و اوصياء عليهم السلام و غير ايشان ،براى بعثت و ولادت آن حصرت داده اند و احوال بعضى از مومنان كه در زمان فترت بودند
باب سوم : در بيان تاريخ ولادت شريف حضرت سيد الشهدا صلى الله عليه و آله وسلم و بيان غرائب و معجزاتى است كه در آن وقت به ظهور آمده
باب چهارم : در بيان احوال شريف آن حضرت است در ايام رضاع و نشو و نمو تا زمان بعثت ، و معجزاتى كه از آن حضرت در اين احوال به ظهور آمده است
باب پنجم : در بيان فضايل حضرت خديجه ، و كيفيت مزاوجت قرين السعادت حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله و سلم با اوست
باب ششم : در بيان اسامى ساميه و نقش خواتيم و دواب و اسلحه و غير آنهاست از آنچه به آن حضرت منسوب بوده است و در آن چند فصل است
باب هفتم : در بيان خلقت با بركت و شمايل كثيره الفضايل آن حضرت است و بيان بعضى از اوصاف و معجزات بدان شريف آن جناب
باب هشتم : در بيان اخلاق حميده و اطوار پسنديده و سير و سنن آن حضرت است
باب نهم : در بيان قليلى از مناقب و فضايل و خصايص آن حضرت است
باب دهم : در بيان وجوب اطاعت و محبت و ولايت و نهى از مخالفت آن حضرت است
باب يازدهم : در بيان وجوب تعظيم و توقير و آداب معاشرت آن جناب است
باب دوازدهم : در بيان عصمت آن حضرت است از گناه و سهو و نسيان
باب سيزدهم : در بيان و فور علم آن حضرت و رسيدن آثار و كتب و علوم انبياء به آن جناب است
باب چهاردهم : در بيان اعجاز قرآن مجيد است
باب پانزدهم : در بيان آنكه نظير معجزات جميع پيغمبران از آن حضرت به ظهور آمده است
باب شانزدهم : در بيان معجزاتى است كه متعلق است به اجرام سماويه و آثار علويه وآن چند نوع است
باب هفدهم : در بيان معجزه اى چند است كه از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شد وآن بر چند وجه است
باب هيجدهم : در بيان معجزاتى است كه در حيوانات ظاهر شد
باب نوزدهم : در بيان استجابت دعاى آن حضرت است در زنده كردن مردگان و سخن گفتن با ايشان و شفاى بيماران و غير اينها، و آنچه از بركات و كرامات اعضاى شريفه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به ظهور آمده و در آن چند فصل است
باب بيستم : در بيان معجزاتى است كه از آن حضرت ظاهر شد در كفايت شر دشمنان
باب بيست و يكم : در بيان مهجزات آن حضرت است در مستولى شدن بر شياطين و جنيان ،و ايمان آوردن بعضى از ايشان و خبر دادن ايشان به نبوت آن حضرت
باب بيست و دوم : در معجزات و خبر دادن از مغيبات است ، و اين نوع معجزه آن حضرت از حدو احصاء بيرون است و بسيارى از آن در باب اعجاز قرآن گذشت و قليلى نيز در اينجامذكور مى شود
باب بيست و سوم : در بيان مبعوث گرديدن آن حضرت است به رسالت و مشقت ها كه آن جناب كشيد از جفا كاران امت و كيفيت نزول وحى بر آن حضرت
باب بيست و چهارم : در بيان كيفيت معراج پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم
باب بيست و پنجم : در بيان هجرت حبشه است
باب بيست و ششم : در بيان دخول شعب ابى طالب است و بيرون آمدن از شعب و بيعت كردن انصار، و موت ابوطالب و خديجه عليها السلام و سايراحوال آن حضرت تا اراده هجرت كردن بسوى مدينه